Monday, May 20, 2024
15 GLOBAL MEDIA AWARDS

Tag: eMpuma Koloni

Amashishini ezolimo aseMpuma Koloni EC

Amashishini ezolimo aseMpuma Koloni (EC)

Njengokuba kunjalo kuMzantsi Afrika (SA), amashishini ezolimo aseMpuma Koloni afuna isicwangciso sokusebenza ingakumbi ekuphuculeni ubuchule kumashishini ezoqhagamshelwano, ekwenziweni kweenkonzo zikamasipala, ekusiphuleni neengcambu inkohlakalo nokuzisa utshintsho kwimithetho. UWandile Sihlobo waseAgbiz ungena ...