Tuesday, March 5, 2024
15 GLOBAL MEDIA AWARDS
ADVERTISEMENT
Umfama uMahlatse uyakuvuyela oko anako

Umfama uMahlatse uyakuvuyela oko anako

Xa uChiloane Mahlatse ehlangabezana nengxaki, ukhawuleza ngoko nangoko enze icebo aze afumane isisombululo. Yaye kukule ndlela yokucinga okwenze ukuba lo mfama uselula makalandele ezinyaweni zikaninakhulu … yaye inokuba uncumile ngenxa...

UKolobe ukhulisa ondle uluntu

UKolobe ukhulisa ondle uluntu

Eli lungu leSouth African Army Engineer Formation liphila ubomi obubini. Kwakhona ukwalime iitumato neevatala eMoletši Ga-Komape, eLimpopo. ‘Indoda efa yindlala ayinakukwazi ukulala,’ utsho

Unjingalwazi wezolimo nemfuyo

Unjingalwazi wezolimo nemfuyo

Onesidanga iPhD soqoqosho kwezolimo nezemfuyo, uNjingalwazi Victor Mmbengwa akaxhomekekanga kuphela kuluvo oluthi qatha kuqala kuye ukukhulisa ishishini lezolimo nezemfuyo lakhe eliseGauteng.

UXolisa Zamxaka usebenza ngemfuyo

UXolisa Zamxaka usebenza ngemfuyo

Usoqoqosho wezolimo, uXolisa Zamxaka, wayazi kwasebuncinaneni bakhe ukuba wayefuna ukuba ngumfama. Waseka iqumrhu Ilitha Farming, apho anceda khona abantu abasuka kwiindawo zabahlwempuzekileyo ukuba bafumane uqeqesho lwezolimo olululo.

UAmanda Manyatshe, oyishefu ofumana ukuzazi ubuyena ngokusebenzisa izinongo zezidlo zoMzansi's nokwabelana ngazo nelizwe. Ifoto: Kubonelelwe ngayo/NgabakwaFood For Mzansi

Ishefu wase Kapa iphaka ukutya kwaseMzansi!

Iisosi ezixutywe netshilisi zikaNthanyiseni Muvhenzhe zingundabamlonyeni kwilizwe nakwizwekazi. Dibana noAmanda Manyatshe, ishefu ezuza ukuzazi ngokubhekisele kwizidlo zayo zaseMzansi nasekwabelaneni nabanye abakwizwekazi nakwihlabathi liphela.

Page 1 of 2 1 2