Thursday, February 29, 2024
15 GLOBAL MEDIA AWARDS

Tag: isiXhosa

Amashishini ezolimo aseMpuma Koloni EC

Amashishini ezolimo aseMpuma Koloni (EC)

Njengokuba kunjalo kuMzantsi Afrika (SA), amashishini ezolimo aseMpuma Koloni afuna isicwangciso sokusebenza ingakumbi ekuphuculeni ubuchule kumashishini ezoqhagamshelwano, ekwenziweni kweenkonzo zikamasipala, ekusiphuleni neengcambu inkohlakalo nokuzisa utshintsho kwimithetho. UWandile Sihlobo waseAgbiz ungena ...

Umongikazi ufezekisa iphupha lobomi bonke bakhe phakathi kweenkuku zakhe

Umongikazi uba ngumfama weenkuku

Intshisakalo, ngokuqinisekileyo, yindlela kaNomahlubi Kinana onjongo zakhe zisekelwe ekuphakamiseni ifama yakhe ibe kumanqanaba amatsha, ukulima izityalo nokufuya iinkuku. Lo mongikazi waseMpuma Koloni ubulela unina ngokumnceda ukuba awenze amaphupha akhe inyaniso.

Page 1 of 2 1 2