Thursday, February 22, 2024
15 GLOBAL MEDIA AWARDS
ADVERTISEMENT
Farmer 101: How to produce watermelons

Umfama 101:  Indlela yokuvelisa ivatala

Ingaba wakhe wayicinga eyokuba kufuneka ulime ivatala/ivatilamuni? Njengoko ilizwe lizilungiselela ixesha leziyunguma eliqapheleka ngamaqondo ashushu nemfuneko yokuyihlaziya, iingcali ichaza ngeengcebiso zokulima ivatala/ivatilamuni.

Ukusebenzisa amathuba kumsebenzele umfuyi waseNW

Ukusebenzisa amathuba kumsebenzele umfuyi waseNW

Mhla uZwelinzima Mkhuzangwe wagxothwa kwisikolo sokuqeqesha amanesi, watshintsha okwakulishwangusha kwalithuba elihle kwaza nokusebenzela ukuziphilisa kwakhe kwayinto ayithanda kakhulu. Onke amaphupha anyanisile yaye ayakwazi ukufezekiseka, ukholelwa oko.

Ukuba ngowasemaphandleni nokuzingca ngako

Ukuba ngowasemaphandleni nokuzingca ngako

Kwixesha elisandula ukudlula, uDanelene Ruiters wayengomnye wabantwana babasebenzi basefama ongaboni kamva kwezolimo. Namhlanje, unesidanga kwezolimo yaye ukuthanda kakhulu ukutyala iimbewu zethemba kwiifama ezisemaphandleni

Page 1 of 6 1 2 6